Regler för småviltsjakt på Lima Besparingsskog 2017/2018                                                                   Rätt att lösa jaktkort för småvilt på besparingsskogen har

   a) personer som sedan minst 2 år är kyrkobokförda inom Lima f.d. socken
   b) personer som genom egna lagfarter på fastigheter inom Lima f.d. socken
       är delägare i besparingsskogen
   c) söner/döttrar eller make/maka till delägare. I begreppet son/dotter ingår även
       sonhustru/måg, dock ej sambor 
   d) dödsbodelägare som av övriga i dödsboet fått rätt att för dödsboets räkning
       utnyttja fastighetens jakträtt på besparingsskogen
       Anm. Avser endast en delägare per av dödsboet ägd fastighet!
   e) anställda på besparingsskogen

2 Priser för jaktkort:

   kategori a:            200 kr/år
   kategori b,c,d,e:   100 kr/år
   gästkort:               100 kr/dag

3 Jägare i kategori b,c,d och e äger rätt att lösa gästkort, 5 gästkort per år.
   Den som bjuder in jaktgäst måste vara med vid jakten.

4 Jägare som löst jaktkort för småvilt är skyldig att utifrån erhållen översiktlig
   jaktområdeskarta själv sätta sig in i jaktområdets gränser utifrån mer
   detaljerade karteditioner.

5 Jägare är skyldig att före småviltsjakt ta kontakt med kontaktperson i det jaktlag
   som har älgjaktsrätten i det område där jakt skall bedrivas. Älgjaktlaget kan ej 
   neka till småviltsjakt, men skall kunna meddela om och var älgjakt kommer att
   bedrivas. Under oktoberjakten på älg samt anslutande lördag och söndag före, 
   är dock all småviltsjakt förbjuden.

6 Jägare är vid lösande av jaktkort skyldig att uppvisa statligt jaktkort samt licens
   för de vapen som avses nyttjas under småviltsjakten.

7 Maximalt två ripor eller skogsfåglar får fällas per jägare och jaktdag.

 

    

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer